Examenul de aptitudini

Pentru consultare calendar stagiu 2021 - click aici


INSTRUCŢIUNI

privind modul de organizare si desfăşurare a examenului de aptitudini sesiunea ordinară, mai 2021

 

Examenul de aptitudini, sesiunea ordinară, va fi organizat de CECCAR în centrele de examen stabilite pentru sesiunea mai 2021.

Pentru buna organizare şi desfăşurare a sesiunii examenului de aptitudini vă transmitem următoarele Instrucţiuni:

 1. Sesiunea examenul de aptitudini se organizează în zilele de 28, 29 și 30 mai 2021 în centrele de examen aprobate pentru această sesiune de
 2. Odată cu afişarea repartizării candidaţilor pe săli de examen, fiecare centru de examen va avea în vedere postarea regulilor privind derularea examenului, după cum urmează: Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou fără posibilitatea de stocare a datelor.

De asemenea, în sala de examen va fi afişat un anunţ cu regulile de examen, precum şi cu privire la faptul că: de la intrarea în sală a candidaţilor până la predarea lucrărilor este realizată înregistrarea audio-video a examenului.

Responsabilii si supraveghetorii desemnaţi în sălile de examen au obligaţia informării candidaţilor cu privire la regulile de examen. Eventuale abateri de la aceste reguli, ca de altfel şi discuţiile în timpul examenului între candidaţi, duce la părăsirea sălii de examinare a celui în cauză, predarea lucrării în acel moment şi consemnarea faptei de către responsabilul de sală. Examenul este individual.

 1. Desfasurarea probelor de examen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidat categoria Expert contabil

Ziua de organizare aprobelor de examenPondere în nota finala aprobei %Corespondentul disciplinelor de examen cudisciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 28 mai 2021, Proba 1
 

14.00-17.00

(3 ore)

 

Contabilitate

 

90%

Contabilitate şi raportare financiară, Contabilitate managerialăStandarde Financiare de Raportare Financiara Contabilitatea altor tipuri de entitati Contabilitatea operațiunilor de fuziune,

divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III
Sâmbătă – 29 mai 2021, Proba 2
10.00-13.00

(3 ore)

Fiscalitate80%FiscalitateFiscalitate avansată
Drept10%Dreptul afacerilorDreptul muncii
Expertiză contabilă10%Expertiză contabilă
Duminică – 30 mai 2021, Proba 3
 

10.00 - 13.00

(3 ore)

Control intern, audit și asigurare40%Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexeGuvernanţa corporativă, managementul

riscurilor si control intern

Management, analiză și evaluareaafacerii60%Finanţe şi management financiar Managementul performanţeiEvaluarea afacerii/întreprinderii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidat categoria Contabil autorizat

Ziua de organizare aprobelor de examenPondere in nota finala aprobei %Corespondentul disciplinelor de examen cudisciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 28 mai 2021, Proba 1
 

14.00 – 17.00

(3 ore)

 

Contabilitate

 

90%

Contabilitate şi raportare financiară, Contabilitate managerială Contabilitatea altor tipuri de entitati Contabilitatea operațiunilor de fuziune,divizare, dizolvare si lichidare
Etica10%Etica anul I, II, III
Sâmbătă – 29 mai 2021, Proba 2
 

10.00 - 13.00

(3 ore)

Fiscalitate80%Fiscalitate
Drept10%Dreptul afacerilorDreptul muncii
Analiza financiară aafacerii/întreprinderii10%Finanţe şi management financiarManagementul performanţei

 

4. Criterii de promovabilitate:

 • pentru promovarea examenului de aptitudini, categoria exapert contabil, candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele trei probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei
 • pentru promovarea examenului de aptitudini, categoria contabil autorizat, candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele două probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele două
 1. Condițiile de promovare a examenului de aptitudini prevăzute la pct.4 pot fi îndeplinite cumulat în sesiunea ordinară și sesiunea/sesiunile extraordinare organizate în cadrul aceluiași an calendaristic, sub condiția obținerii minimum a notei 6 la cel puțin una dintre probe, în cadrul sesiunii ordinare organizate în anul
 2. În cadrul sesiunii/sesiunilor extraordinare se vor putea susține, prin opțiunea candidatului, doar probele pentru care nu a fost obținută nota minima 6 în cadrul sesiunii ordinare organizate în anul
 3. Fiecare candidat va semna pe lucrare, în colţul din dreapta sus înnegrit, care urmează a fi sigilat, cu privire la faptul că a luat cunoştinţă de regulile de derulare a examenului. De asemenea, pe borderoul de prezenţă va exista o semnătură de primire a caietului şi subiectului de examen, precum şi o semnătură de predare a materialelor primite.
 4. Fiecărui candidat i se vor înmâna caietele de examen cu colţul din dreapta sus înnegrit, care constituie suportul pentru scrierea datelor personale, a subiectelor de examen şi respectiv, rezolvarea acestora.
 5. Pe lângă caietul de examen candidaţilor li se vor înmâna coli ştampilate, cu menţiunea CIORNĂ, precum şi un plan de conturi.
 6. Filialele centru de examen vor avea în vedere multiplicarea planului de conturi (al cărui model este transmis de către Direcţia de specialitate) corespunzător cu numărul de candidaţi înscrişi pentru susţinerea
 7. Filialele centru de examen vor avea în vedere multiplicarea acordului de inregistrare audio- video (al cărui model va fi transmis de către Direcţia de specialitate) corespunzător cu numărul de candidaţi înscrişi pentru susţinerea
 8. Nu sunt permise alte coli decât cele menţionate mai

 

 

 1. Fiecărui responsabil de sală i se vor înmâna pe baza de proces-verbal, de către responsabilul Aparatului central, coletul sigilat, cu subiectele pentru examen; coletul sigilat

 

se va deschide în faţa candidaţilor, consemnând şi semnând în procesul verbal corespunzător acest lucru. După desfacerea coletului cu subiecte în faţa candidaţilor, este interzisă intrarea în sala de examen a vreunei terţe persoane.

 1. Subiectele de examen sunt proprietatea intelectuală a CECCAR, acesta deținând dreptul de Este interzisă fotografierea sau filmarea subiectelor de examen. Este interzisă mediatizarea subiectelor de examen sub orice formă, atât scrisă cât și în spațiul online, fără acordul CECCAR, sub sancțiunea legislației în materia drepturilor de proprietate intelectuală.
 2. Responsabilii din fiecare sală de examen vor distribui variantele subiectelor de examen şerpuit.
 3. Responsabilii de sală vor explica faptul că răspunsurile scrise în caietul de examen, trebuie să respecte ordinea şi numărătoarea subiectelor din varianta de subiect primită, aşa cum au fost marcate de comisia centrală.
 4. După completarea de către fiecare candidat a datelor personale în colţul din dreapta sus, se vor verifica datele scrise de candidat cu cele din buletin, la îndoirea, lipirea coltului şi ştampilarea
 5. Predarea lucrărilor de către candidaţi se va face individual, obligatoriu, la predarea lucrării, se vor verifica ca lucrarea să aibă colţul îndoit şi ştampilat şi se vor număra filele din lucrare, consemnând acest lucru înainte de a-l pune pe candidat să
 6. Lucrările de examen aparțin de drept CECCAR, acestea nu pot fi puse după finalizarea examenului la dispoziție candidaților, în copie sau
 7. După predarea tuturor lucrărilor, responsabilii de sală vor preda sub semnătura lucrările, după numărea lor, responsabilului Aparatului central, împreună cu borderoul aferent sălii
 8. Rezultatele obținute de candidați pot fi contestate în termen de 24 de ore de la afișare; contestațiile se depun fizic sau se transmit prin e-mail la filiala unde s-a susținut examenul (centrul de examen), însoțite de dovada achitării taxei de recorectare.
 9. Rezultatele finale ale examenului se vor centraliza în cataloage pe centre, pe fiecare categorie profesională.

Examenul de aptitudini sesiunea din 28-30 mai 2021 se va desfasura la sediul filialei CECCAR Mures din Tg Mures str. Marton Aron nr.14 , jud Mures


EXAMEN DE APTITUDINI ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI DE CONTABIL AUTORIZAT

SESIUNEA 12 - 14 MARTIE 2021

Pentru buna derulare a examenului de aptitudini, sesiunea 12 – 14 martie 2021, dorim să vă facem cunoscute următoarele:

Potrivit art. 10 si 11 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat, examenul de aptitudini, pentru cele două categorii profesionale, constă în susținerea a trei, respectiv două probe, după cum urmează:

Pentru accesul la profesia de expert contabil:

 1. a) prima probă conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;
 2. b) a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și expertiză contabilă inclusiv cele cu componentă fiscală;
 3. c) a treia probă conține subiecte din ariile de competență control intern, audit și asigurare și managementul, analiza și evaluarea afacerii/întreprinderii.

Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele trei probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe.

 

Pentru accesul la profesia de contabil autorizat:

 1. a) prima proba conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;
 2. b) a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și analiza financiară a afacerii/întreprinderii

Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele două probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele două probe.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

 1. a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original;
 2. b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;
 3. c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;
 4. d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.
 5. e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;
 6. f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;
 7. g) două fotografii tip C.I.;
 8. h) dovada achitării taxei de înscriere, respectiv c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii a 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat;
 9. i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;
 10. j) acordul GDPR, conform anexei
 11. k) acord inregistrare audio-video, conform anexei

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) - d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini este 01 martie 2021.

In tabelul de mai jos vă anexăm și o centralizare a probelor și a zilelor de examen, pentru sesiunea examenului de aptitudini programata în zilele de 12, 13 și 14 martie 2021.

Candidat categoria Expert contabilZiua de organizare a probelor de examenPondere în nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 12  martie 2021, Proba 1
14.00 – 17.00(3 ore)Fiscalitate80%FiscalitateFiscalitate avansată
Drept10%Dreptul afacerilorDreptul muncii
Expertiză contabilă10%Expertiză contabilă
Sâmbătă – 13 martie 2021, Proba 2
10.00-13.00(3 ore)Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,Contabilitate managerială

Standarde Financiare de Raportare Financiara

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III
Duminică – 14 martie 2021, Proba 3
10.00 - 13.00(3 ore)Control intern, audit și asigurare40%Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexeGuvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern
Management, analiză și evaluarea afacerii60%Finanţe şi management financiarManagementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

 
Candidat categoria Contabil autorizatZiua de organizare a probelor de examenPondere in nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 12  martie 2021, Proba 1
14.00 – 17.00(3 ore)Fiscalitate80%Fiscalitate
Drept10%Dreptul afacerilorDreptul muncii
Analiza financiară a afacerii/întreprinderii10%Finanţe şi management financiarManagementul performanţei
Sâmbătă – 13 martie 2021, Proba 2
10.00 - 13.00(3 ore)Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,Contabilitate managerială

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III

 

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală;
 • două fotografii tip BI/CI.
 • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionata mai sus, într-un dosar cu şina şi se depune la filiala de domiciliu.