Carieră

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania

 

A N U N Ţ

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR IALOMITA din localitatea Slobozia, Str. Stejarului nr. 2, Judet Ialomiţa, România, în vederea ocupării postului de Sef birou administrativ cu contract de munca pe perioadă determinată si program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 1. a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 7. g) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe bune Microsoft Office;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

 Dosarele de înscriere se vor depune până la data 17.02.2021 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 09:00-16:00 la sediul filialei CECCAR IALOMITA, mentionat in preambul;

 

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR IALOMITA după cum urmează :

- proba scrisă si proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului  - în data de 19.02.2021  ora 12.00;

- comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul filialei CECCAR Ialomita.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. CV- ul semnat pe fiecare pagină;
 3. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

 

Președinte al Consiliului Superior al CECCAR

Prof. univ.dr.Robert Aurelian Șova

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Metodologia de acordare a vizei aprobate prin HCN nr.78/9 ianuarie 2017

 

Președinte al Consiliului Superior al CECCAR

Prof. univ.dr.Robert Aurelian Șova

 

spalare-bani